Overige bepalingen -> Verwerkersovereenkomst -> Privacybeleid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte in zake diensten tussen Glenn Vanthournout, Veel-Voudig, gevestigd in de Hugo Verrieststraat 55 8930 Lauwe, met als ondernemingsnummer BE0 770.220.085 (hierna: “Veel-Voudig”) en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de – verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Veel-Voudig en de klant

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 25 mei 2018.

Download deze voorwaarden in PDF formaat.

Artikel 1. Definities

Onder ‘Veel-Voudig’ wordt verstaan: de eenmanszaak met ondernemingsnummer BE0 770.220.085.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: de tussen Veel-Voudig en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.  

Artikel 2. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Veel-Voudig sluit met haar klanten.

Een offerte is enkel en alleen informatief en kan niet als bindend beschouwd worden, tenzij deze door alle betrokken partijen werd ondertekend.

Behalve wanneer Veel-Voudig de klant schriftelijk een concreet resultaat heeft toegezegd, gelden de verplichtingen van Veel-Voudig als inspanningsverplichtingen. Veel-Voudig zal die zo goed mogelijk uitvoeren.

Artikel 3. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand tussen de klant en Veel-Voudig wanneer de klant zich voor een product/dienst heeft geregistreerd op de website. Na registratie wordt automatisch de factuur opgemaakt. Veel-Voudig behoudt zich het recht om aan deze overeenkomst een einde te maken indien de klant niet ethisch omgaat met de naam Veel-Voudig en de firma. 

Als klant bent u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Veel-Voudig. U kan zich op ieder moment uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de uitschrijven-link te klikken.

Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door Veel-Voudig.  

Artikel 4. Prijzen

De prijzen zijn geldig op het ogenblik dat de klant de site bezoekt. De prijzen kunnen gewijzigd worden.

Alle genoemde prijzen in de Overeenkomst, offerte of in andere vorm gedane aanbiedingen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bijkomende kosten waaronder, maar niet uitsluitend, verzend- en behandelingskosten zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Indien Veel-Voudig met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Veel-Voudig gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Veel-Voudig alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Veel-Voudig rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Veel-Voudig gerechtigd haar gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 5. Termijn

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Veel-Voudig.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.

Als een incasso wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen 8 dagen na de factuurdatum wordt voldaan.

Alle geschillen zullen definitief beslecht worden door de Rechtbanken te Kortrijk.

Alle klachten dienen, op straffe van nietigheid, toe te komen op de maatschappelijke zetel van Veel-Voudig, per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na uitvoering der prestaties. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

Tenzij anders vermeld op de factuur, dient elke factuur vereffend te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Elk protest van een factuur dient, op straffe van nietigheid, toe te komen op de maatschappelijke zetel van Veel-Voudig, per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Opdrachtgever heeft geen recht op zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

Alle facturen worden via mail verstuurd naar de klant, dit in een geldig PDF-formaat. Indien de klant niet over een mailadres beschikt wordt de factuur opgestuurd.

Facturen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsinterest waarvan de intrestvoet geregeld wordt door de wet op de Handelstransacties dd. 2/08/2002. De nalatigheidsintrest wordt berekend vanaf de vervaldag van de factuur tot algehele betaling, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand.

Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadevergoeding voor de inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 62 euro en een maximum van € 1.240. Deze vergoeding is verschuldigd bovenop de intrest en alle andere invorderbare bedragen en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (art 1147 en 1162 Burg. Wetb.).

Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan Veel-Voudig naar eigen goeddunken de uitvoering van lopende opdrachten geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, wordt het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd verstrekt met een minimum van één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen, rekening houdende met de gegevens in artikel 6.

Overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening of die voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, zijn niet tussentijds opzegbaar.

Veel-Voudig heeft het recht de tarieven jaarlijks te indexeren.

De opzegging dient te gebeuren 2 maanden VOOR het vervallen van het contract. Indien niet, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een periode van een jaar. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, hetzij via een brief aan het correspondentie adres, hetzij via mail aan info@veel-voudig.be, dit 2 maanden voor de vervaldatum van de huidige overeenkomst. De beëindiging is pas sluitend na bevestiging van Veel-Voudig, dit via mail komende van info@veel-voudig.be.

Artikel 8. Software

Op de Overeenkomst ter zake de levering van software zijn eveneens de licentievoorwaarden van Veel-Voudig van toepassing.

Een door Opdrachtgever afgesloten abonnement geeft de gebruiker de mogelijkheid de Software jaarlijks te activeren. Indien de Opdrachtgever niet meer in het bezit is van een geldig abonnement, zal de Software na verloop van 15 maanden na installatie niet meer geactiveerd blijven.

De levering van software geeft alleen recht op het niet exclusieve eigen gebruik door Opdrachtgever van de betrokken programma’s. Door het in ontvangst nemen van programma’s verplicht Opdrachtgever zich tot het nemen van passende maatregelen ter voorkoming van gebruik door derden of misbruik door eigen personeel.

Gereedgekomen programma’s of afgeronde gedeelten daarvan worden Opdrachtgever ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring geschiedt steeds onder het voorbehoud, ook indien Opdrachtgever deze restrictie niet uitdrukkelijk heeft gemaakt, dat kleine onvolkomenheden in het programma, welke in de praktijk zullen blijken, zulks met een maximum termijn van 12 maanden na levering van het gereedgekomen programma of afgeronde gedeelte daarvan, zonder extra berekening zullen worden verholpen door Veel-Voudig. Door de terbeschikkingstelling van een goedgekeurd programma aan Opdrachtgever heeft de levering van dat programma plaatsgevonden.

Behoudens het kosteloos aanbrengen van correcties in programma’s, is Veel-Voudig in geen enkel opzicht aansprakelijk voor en erkent Veel-Voudig derhalve geen recht op vergoeding van schade ontstaan door niet-functioneren, het gedeeltelijk functioneren en/of het verkeerd, daaronder begrepen het niet volgens de bedoelingen van Opdrachtgever functioneren van door deze in gebruik genomen programma’s of gedeelten daarvan.

Veel-Voudig is in geen enkel opzicht verplicht te voldoen aan verzoeken van Opdrachtgever, ten aanzien van door Opdrachtgever gewenste nieuwe programma’s, wijzigingen en/of aanvullingen op reeds eerder door Veel-Voudig geleverde programma’s, dan wel kleine onvolkomenheden te herstellen in programma’s welke na een termijn van 12 maanden na gereedkomen van programma of afgeronde gedeelte daarvan, alsnog blijken.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software of andere (redactionele) werken berusten uitsluitend bij Veel-Voudig.  

De klant mag de programmatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen zelf gebruiken.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

Artikel 10. Annulering

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte opdrachten/zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Ingeval Opdrachtgever zich heeft aangemeld voor minstens één van de aangeboden cursussen/trainingen van Veel-Voudig, dient annulering of verplaatsing van een aanmelding uitsluitend schriftelijk te geschieden door Opdrachtgever. Indien voormelde mededeling minimaal twee weken voor de geplande datum plaatsvindt, zijn er geen kosten verschuldigd. Indien deze mededeling echter binnen twee weken voor aanvang van de geplande datum wordt gedaan door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever de volledige kosten aan Veel-Voudig verschuldigd. Indien Opdrachtgever zonder afmelding niet verschijnt, is hij/zij eveneens de volledige kosten aan Veel-Voudig verschuldigd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Veel-Voudig geleverde zaken blijven eigendom van Veel-Voudig totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Veel-Voudig.

Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

Artikel 12. Ontbinding

Veel-Voudig is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de Veel-Voudig goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

Veel-Voudig is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Veel-Voudig kan worden gevergd.

Indien Veel-Voudig overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien Veel-Voudig overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Veel-Voudig op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Veel-Voudig te vergoeden. 

Artikel 13. Overmacht

Indien Veel-Voudig zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Veel-Voudig alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Veel-Voudig niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

Artikel 14. Garantie

Door Veel-Voudig zullen geleverde goederen of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos worden hersteld of vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na aflevering van het goed, het voltooien van de verrichtte diensten, of, wanneer goederen door Veel-Voudig in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan. Voormelde geldt alleen als Opdrachtgever bewijst dat gebreken binnen een termijn van drie maanden na (af)levering zijn ontstaan, uitslui­tend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

De garantieverplichting van Veel-Voudig vervalt, indien Opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor anderen dan normale bedrijfsdoel­einden wordt aangewend of anders dan door Veel-Voudig op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behan­deld of onderhouden.

Indien Veel-Voudig ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderde­len of diensten alle bepalingen van deze voor­waarden van toepas­sing zijn.

De garantieverplichtingen van Veel-Voudig vervallen, indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Veel-Voudig uit hoofde van de gesloten Overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Veel-Voudig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Veel-Voudig is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Veel-Voudig is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Veel-Voudig in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Veel-Voudig waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.

Veel-Voudig is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

De aansprakelijkheid van Veel-Voudig is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Veel-Voudig aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Veel-Voudig beperkt tot het factuurbedrag dat voor de geleverde goederen en/of diensten en/of verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van de facturen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Veel-Voudig is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Veel-Voudig of haar leidinggevende ondergeschikten.

Ondanks dat Veel-Voudig grote zorg besteedt aan een juiste werking van haar programmatuur en een correcte uitvoering van haar dienstverlening, kunnen er, gezien de complexiteit van veel programmatuur en de specifieke dienstverlening van Veel-Voudig, dingen verkeerd gaan. Veel-Voudig kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan ook. 

Artikel 16. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Belgisch recht.

Onverminderd het recht van Veel-Voudig een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter,  zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Veel-Voudig, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Door te registreren op onze site accepteert u deze voorwaarden.